ಸಂಶೋಧನೆ


ಸಂಶೋಧನಾ ಯೋಜನೆಗಳು

ಈ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರವು ಮೈಸೂರಿನ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಗುರುತಿಸಿರುವ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಯ ಸಂಶೋಧನೆ, ದಾಖಲೀಕರಣ, ಪ್ರಸರಣ ಮತ್ತು ಬೋಧನೆ ಸೇರಿವೆ. ಈ ಕೇಂದ್ರವು ಭಾರತ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳ ರಾಜ್ಯಗಳು/ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೈಗೊಂಡ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದ ಇತರ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿನ ಅಧ್ಯಯನಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕೇಂದ್ರವು ಏಳು ಸಂಶೋಧನಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.
 
 
 

ಪ್ರಸ್ತುತ 2022-23ನೆಯ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಶೋಧನಾ ಯೋಜನೆಗಳು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಸೀನಿಯರ್/ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಫೆಲೋ ಹೆಸರು ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಯೋಜನೆ
1 ಡಾ. ಚಲಪತಿ ಆರ್.
ಸೀನಿಯರ್ ಫೆಲೋ
ಕನ್ನಡ ಪರಂಪರೆಯ ಚಿಂತನೆ: ಸಾಹಿತ್ಯಕ ಚಚೆ೵
2 ಡಾ. ಸಣ್ಣಪಾಪಯ್ಯ
ಸೀನಿಯರ್ ಫೆಲೋ
ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ಭಾಷಿಕ ಅಧ್ಯಯನ
3 ಡಾ. ಶಶಿಧರ ಸಿ. ಎ.
ಸೀನಿಯರ್ ಫೆಲೋ
ಶ್ರೀ ಧಮ೵ಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಧಮೋ೵ತ್ಥಾನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಿಂದ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೇವಾಲಯಗಳು
4 ಡಾ. ಅನ್ನಪೂಣ೵ ಎನ್. ಎಸ್.
ಸೀನಿಯರ್ ಫೆಲೋ
ಪ್ರಾಚೀನ ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಗನ್ನಡ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ
5 ಡಾ. ಮಾಲಿನಿ ಎನ್. ಅಭ್ಯಂಕರ್
ಸೀನಿಯರ್ ಫೆಲೋ
ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನ ಚಿತ್ರಣ
6 ಡಾ. ಪವಿತ್ರ ಬಿ.
ಅಸೋಸಿಯೆಟ್ ಫೆಲೋ
ಛಂದೋಂಬುಧಿಯ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಪದಕೋಶ
7 ಡಾ. ರವಿ ಎಂ.
ಅಸೋಸಿಯೆಟ್ ಫೆಲೋ
ಹಳಗನ್ನಡ ಪಠ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಜನತೆ
8 ಡಾ. ಸಣ್ಣಯ್ಯ ಜಿ. ಎಸ್.
ಅಸೋಸಿಯೆಟ್ ಫೆಲೋ
ಕನ್ನಡ ಜನಪದ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಹರೆ
9 ಡಾ. ಸಂತೋಷಿ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ
ಅಸೋಸಿಯೆಟ್ ಫೆಲೋ
ಯಕ್ಷಗಾನ ನಾಟ್ಯ ಪರಂಪರೆಯ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯತೆ
10 ಡಾ. ರಕ್ಷಿತ್. ಅ. ಪ.
ಅಸೋಸಿಯೆಟ್ ಫೆಲೋ
ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಕನ್ನಡ: ಪದರಚನೆ ಸ್ವರೂಪ
11 ಡಾ. ಮರಿಸ್ವಾಮಿ ಆರ್.
ಅಸೋಸಿಯೆಟ್ ಫೆಲೋ
ಸೋಲಿಗ ಕನ್ನಡ: ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ದೇಸಿ ಪದಕೋಶ
12 ಡಾ. ರಾಧಾಮಣಿ ಎಂ. ಎ.
ಅಸೋಸಿಯೆಟ್ ಫೆಲೋ
ಗಿರಿಜಾಕಲ್ಯಾಣ ಕೃತಿಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪದಕೋಶ
13 ಡಾ. ವಿಮಲ ಎಂ.
ಅಸೋಸಿಯೆಟ್ ಫೆಲೋ
ಜುಂಜಪ್ಪ ಮಹಾಕಾವ್ಯ: ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪದಕೋಶ
 
 

ಪೂಣ೵ಗೊಂಡಿರುವ ಸಂಶೋಧನಾ ಯೋಜನೆಗಳು

ಕ್ರ. ಸಂ. ವಿದ್ವಾಂಸರು/ ಸಂಶೋಧಕರು ಪೂಣ೵ಗೊಂಡಿರುವ ಸಂಶೋಧನಾ ಯೋಜನೆ
1 ಪ್ರೊ. ಆರ್ವಿಯಸ್ ಸುಂದರಂ ಉದಯಾದಿತ್ಯಾಲಂಕಾರ
2 ಪ್ರೊ. ವೆಂಕಟಾಚಲಶಾಸ್ತ್ರೀ ಮಹಾಕಾವ್ಯಲಕ್ಷಣಗಳು
3 ಡಾ. ಆರ್. ಚಲಪತಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಮಗ್ರ ಸೂಚಿ-1
4 ಡಾ. ಸಣ್ಣಪಾಪಯ್ಯ ಕನ್ನಡ ಶಾಸನೋಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತನಾಮಗಳು
5 ಡಾ. ಕೊಟ್ರಸ್ವಾಮಿ ಎ. ಎಂ. ಎಂ. ಲೋಕೋಪಕಾರಂ
ಒಂದು ಪರಾಮಶೆ೵
6 ಡಾ. ಮಲಿನಿ. ಎನ್. ಅಭ್ಯಂಕರ್ ವಡ್ಡಾರಾಧನೆ: ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪದಕೋಶ
7 ಡಾ. ಮರಿಸ್ವಾಮಿ ಆರ್. ಪ್ರಾಚೀನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಾಧ್ಯಯನದ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಲೇಖನಸೂಚಿ
 
Bhakti : Bahu Abhivyakti’ (Bhakti: Multiple Manifestations)
International Lecture Series
Youtube link of Lecture Series.
Title Speaker Date
Kannada Bhakthi Parampare: Nrutya Dr. Purushotham Bilimalai 26.08.2021
Kannada Bhakthi Parampare: Sangeetha Prof. Sumeethra M. 24.08.2021
Bhakthi : Onddu Durada Odu Dr. Sathyanath 02.08.2021
Bhakthi Panthadolagina Charitre Dr. Jayaprakash 04.08.2021
Sufi Panthada Tatwika Nelegalu Prof. Rahamath Tarikere 11.08.2021
Barahavillada Bakuthiya Nadige Dr. Basavaraj Kodagunti 09.08.2021
Bhakti: Bahu Shastriya Aadhyayanagala Notakramadalli Dr. Rajendra Chenni 17.09.2021
Bhakthi: Kampana Dr. Rajaram Tholpadi 14.09.2021
Yakshagana : Bhakthi - Abhivyakthi Dr. Prabhakar Joshi 31.08.2021
Bhakthi, Mahile Mattu Strivaada Sushumna Khanan 13.09.2021
Kannada Bhakthi Parampare: Nrutya Prof. Rajaram Hegde 27.08.2021
Bhakthi: Kevala Sharanagathiye? Dr. H.S. Venkatesh Murthy 16.08.2021
Kannada Bhakthi Paramapare:Rangabhumi- Shrikrishna Parijatha Dr. Srirama Ittannavar 01.09.2021
Kodekalla Amarakalyana Parampare Mattu Manteswami Parampare Prof. Shivananda Viraktamath 06.09.2021
Kannada Bhakthi Parampare: Janapada Acharane Dr. Shylaja Hiremath 23.08.2021
Shashanajgalalli Bahkthiya Vaividhyate Dr. M. Manjunath 05.08.2021
Avesha Bhakti mattu Bhoudhika Bhakti Prof. K.G. Nagarajappa 30.09.2021
Bhakthi mattu Siddha Sampradayagalu: Samaanantarate mattu Samvadagalu Prof. H.S. Shivaprakash 06.08.2021
Champu Kavya: Bhakthiya Abivyakti Chitragalu Prof. Padekal Vishnubhat 12.08.2021
Bhakthi - Bahutwa - Talamaddale Dr. Akshara K.V. 30.08.2021
Bhakthi (Sahitya-Parampare-Pantha-Chalavali-Sampradaya) mattu Samudaayada Prashegalu Prof. Tharakeshwar B. 03.09.2021
Nindastutiya Bhakthiya Sangeetatmaka Abhivyakthi Dr. Srikantham Nagendra Shastry 08.09.2021