ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸ


 

Contact

The Director,

Central Institute of Indian Languages,
Department of Higher Education, Language Bureau,
Ministry of Human Resource Development,
Government of India,
Manasagangothri, Hunsur Road, Mysore 570006

 
E-Mail: ada[@]ciil.org
 
Contact No. : 91-821-2515820

ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸ

ನಿರ್ದೇಶಕರು,

ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಕನ್ನಡ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ,
ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಸ್ಥೆ,
ಮಾನಸ ಗಂಗೋತ್ರಿ, ಹುಣಸೂರು ರಸ್ತೆ,
ಭಾರತ ಸರಕಾರ,
ಮೈಸೂರು-೫೬೦೦೦೬

 
ಮಿಂಚೋಲೆ: ada[@]ciil.org
 
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 91-821-2515820
   
The Project Director,

Centre of Excellence for Studies in Classical Kannada,
Central Institute of Indian Languages,
Ministry of Human Resource Development,
Government of India,
Manasagangothri, Hunsur Road, Mysore 570006

 
E-Mail: cesckmysore[@]gmail.com
 
Contact No.: 91-821-2515306, 91-821-2515307
ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು,

ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಕನ್ನಡ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ,
ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಸ್ಥೆ,
ಮಾನಸ ಗಂಗೋತ್ರಿ, ಹುಣಸೂರು ರಸ್ತೆ,
ಭಾರತ ಸರಕಾರ,
ಮೈಸೂರು-೫೬೦೦೦೬

 
ಮಿಂಚೋಲೆ: cesckmysore[@]gmail.com
 
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 91-821-2515306, 91-821-2515307