ಪ್ರಸರಣ


ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕೇಂದ್ರವು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಏಳು ಪ್ರಕಟಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.
 
ಕ್ರ. ಸಂ. ವಿದ್ವಾಂಸರು/ ಸಂಶೋಧಕರ ಹೆಸರು ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಶೀಷಿ೵ಕೆ
1 ಪ್ರೊ. ಆರ್ವಿಯಸ್ ಸುಂದರಂ ಉದಯಾದಿತ್ಯಾಲಂಕಾರ
2015
2 ಪ್ರೊ. ವೆಂಕಟಾಚಲಶಾಸ್ತ್ರೀ ಮಹಾಕಾವ್ಯಲಕ್ಷಣಗಳು
2015
3 ಡಾ. ಆರ್. ಚಲಪತಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಮಗ್ರ ಸೂಚಿ-1
2018
4 ಡಾ. ಸಣ್ಣಪಾಪಯ್ಯ ಕನ್ನಡ ಶಾಸನೋಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತನಾಮಗಳು
2018
5 ಡಾ. ಮರಿಸ್ವಾಮಿ ಆರ್. ಪ್ರಾಚೀನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಾಧ್ಯಯನದ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಲೇಖನಸೂಚಿ
2019
6 ಡಾ. ಮಲಿನಿ ಎನ್. ಅಭ್ಯಂಕರ್ ವಡ್ಡಾರಾಧನೆ: ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪದಕೋಶ
2019
7 ಡಾ. ಕೊಟ್ರಸ್ವಾಮಿ ಎ. ಎಂ. ಎಂ. ಲೋಕೋಪಕಾರಂ
ಒಂದು ಪರಾಮಶೆ೵
2020