ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ / Academic Staff


ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು / Project Director
Prof. Shivarama Shetty ಪ್ರೊ. ಶಿವರಾಮ ಶೇಟ್ಟೀ / Prof. Shivarama Shetty

shivabolara[@]gmail.com
 
ಹಿರಿಯ ಸಂಶೋಧಕರು / Senior Fellow
Dr. R. Chalapathy ಡಾ. ಆರ್. ಚಲಪತಿ / Dr. R. Chalapathy

chalapathy65[@]gmail.com
Dr. Sannapapayya ಡಾ. ಸಣ್ಣಪಾಪಯ್ಯ / Dr. Sannapapayya

sannapapayya[@]gmail.com
 
ಸಹ ಸಂಶೋಧಕರು / Associate Fellow
Dr. Malini N. Abhyankar ಡಾ. ಮಾಲಿನಿ ಎನ್. ಅಭ್ಯಂಕರ್ / Dr. Malini N. Abhyankar

malini.Abhyankar[@]gmail.com
Dr. R. Mariswamy ಡಾ. ಆರ್. ಮರಿಸ್ವಾಮಿ / Dr. R. Mariswamy

mariswamyRHonnur[@]gmail.com
Dr. Annapurna N.S ಡಾ. ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಎನ್ ಎಸ್ / Dr. Annapurna N.S

321anu321[@]gmail.com