Language - Litrature


Language

 
Dialects of Kannada Evolution of Kannada
Kannada : Grammar Kannada and Perso-Arabic
Kannada and Prakrit Kannada and Konkani
Kannada: Literary Language Kodava Language and Literature
 

Literature

 
Adipuranam Aksharagana, Matragana mattu Amshagana
Allamana Vachanagalu Ananthanathapurana
Basavannanavara Vachanagalu Bedagina Vachanagalu
Bedande and Chattana Bharatesha Vaibhava
Bhavavali Chamarasa
Champu Girija Kalyana Mahaprabandha
Hadibadeya Dharma-Sanchiya Honnamma Hadugabba-Odugabba
Harihara Harishchandra Kavyam
Jagannatha Vijayam (Rudrabhatta) Jaimini Bharatha
Janna Kabbigara Kava (Andayya)
Kanakadasa Kanakana Mundigegalu
Kanda Padya Kannada poetry and Sanskrit Prosody
Karnataka Kadamabari Keerthanas
Khyata Karnataka Vrutta Kumaravyasabharatha (Karnataka Bharatha Kathamanjari)
Kusumavali Kavya (Devakavi) Lakshmeesha
Literary Prose: Ancient and medieival Mahadeviyakkana Vachanagalu
Male Madeshvara Kavya Manteswamy Kavya
Marga and Desi Nagachandra
Nagavarma-1 Nagavarma-2
Nanjunda Kavi Nayasena
Nemichandra Nijaguna Shivayogi
Oral Folk Epics (Minor) Pampa
Panchatantra Ponna
Praasa (Rhyme) Prabhulingaleele
Pre Pampa Period Purandaradasa
Ragale Raghavanka
Ramachandracharita Purana Ranna
Ratnakaravarni Sahasabheemavijayam
Sanchiya Honnamma Sangatya
Shadaksharadeva Shanthipuranam
Shataka Sahitya Shatpadi
Shunyasampadane Siddaramacharite
Sobagina Sone Tatvada Padagalu (Philosophical Songs)
Toraveya Ramayana Tripadi
Ugabhoga and Suladi Vachana Sahitya
Vaddaradhane Vastuka and Varnaka
Vikramarjunavijayam Yashodharacharite
Kumaravyasa