ಸಿಬ್ಬಂದಿ
  ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು:

  ಪ್ರೊ. ಶಿವರಾಮ ಶೇಟ್ಟೀ

 shivabolara@gmail.com

 
  ಹಿರಿಯ ಸಂಶೋಧಕರು:

  ಡಾ. ಆರ್. ಚಲಪತಿ

 chalapathy65@gmail.com

  ಹಿರಿಯ ಸಂಶೋಧಕರು:

  ಡಾ. ಸಣ್ಣಪಾಪಯ್ಯ

 sannapapayya@gmail.com

 
  ಸಹ ಸಂಶೋಧಕರು:

  ಡಾ. ಮಾಲಿನಿ ಎನ್. ಅಭ್ಯಂಕರ್

 malini.Abhyankar@gmail.com

  ಸಹ ಸಂಶೋಧಕರು:

  ಡಾ. ಆರ್. ಮರಿಸ್ವಾಮಿ

 mariswamyRHonnur@gmail.com

  ಸಹ ಸಂಶೋಧಕರು:

  ಡಾ. ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಎನ್ ಎಸ್

  321anu321@gmail.com

  ಸಹ ಸಂಶೋಧಕ:

  ಡಾ. ಬಸವರಾಜಪ್ಪ.ವಿ

  basavarajbevinamara@gmail.com

  ಸಹ ಸಂಶೋಧಕ:

  ಡಾ. ಎಂ. ಬೈರಪ್ಪ

  byrappa@gmail.com

  ಸಹ ಸಂಶೋಧಕರು:

  ಡಾ. ರಾಜಶೇಖರ ಜಮದಂಡಿ

  rasgna.j333@gmail.com

  ಸಹ ಸಂಶೋಧಕರು:

  ಡಾ. ಶಂಕರಪ್ಪ ಎಚ್.ಎಸ್ಡಿ

  shankarappa@yahoo.com

  ಸಹ ಸಂಶೋಧಕರು:

  ಡಾ. ರಾಧಾಮಣಿ ಎಂ.ಎ

  anuradhachin@gmail.com

 
  ಕಛೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರು

  ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಸಿ. ಲಿಂಗರಾಜು

  lingarajuHC111@gmail.com

 
  ಕಿರಿಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು:

  ಶ್ರೀ ಅನಂತ್ ವೈದ್ಯ

  vaidya_ananth@yahoo.co.in

 
  ಹಿರಿಯ ದರ್ಜೆ ಗುಮಾಸ್ತರು:

  ಶ್ರೀಮತಿ ಎಂ. ಎನ್. ಚಿತ್ರ

  chithramn@gmail.com

 
  ಕಿರಿಯ ದರ್ಜೆ ಗುಮಾಸ್ತರು:

  ಶ್ರೀಮತಿ ಕೆ. ವಿ. ಶಬನಾ ಪರ್ವಿನ್

  parveen4ag@gmail.com

 

  ಕಿರಿಯ ದರ್ಜೆ ಗುಮಾಸ್ತರು:

  ಶ್ರೀ ಎಂ. ಡಿ. ಚಂದನ್

  md_chandan@yahoo.com

 
ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಕಾರ
 ಸಹಾಯಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳ ಭಾಷಿಕ ದತ್ತಾಂಶ ಒಕ್ಕೂಟ, ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಸ್ಥೆ

  ಶ್ರೀಮತಿ ಸುನಿತ ರಾಜೇಂದ್ರ

  sunapreethu@gmail.com

   ಜಾಲತಾಣದ ಪಠ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ

   ಪ್ರೊ.ಎಚ್. ಎಸ್. ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್

ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಕನ್ನಡದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ೨೦೧೧ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೧೭ರಂದು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಯಿತು.

 

 

 
 

ಮುಖಪುಟ     ಪುಟದ ಮೊದಲಿಗೆ
  Central Institute of Indian Languages
Department of Higher Education,Language Bureau
Ministry of Human Resource Development
Government of India
Manasagangothri, Hunsur Road, Mysore 570006
Tel: (0821) 2515820 (Director)
Reception/PABX : (0821) 2345000
Fax: (0821) 2515032 (Off)
 
Copyright © 2011. Central Institute of Indian Languages. All rights reserved worldwide.