ನಮ್ಮ ಇತರ ತಾಣಗಳು
CIIL http://www.ciil.org
Anukriti http://www.anukriti.net
CIIL Grammars http://www.ciil-grammars.org
CIIL e-Books http://www.ciil-ebooks.net
CIIL Corpora http://www.ciilcorpora.net
CIIL Miles http://www.ciil-miles.net
Bangla Online http://www.bangla-online.info
Tamil Online http://www.tamil-online.info
CIIL Library http://www.ciillibrary.org
CIIL Spoken Corpus http://www.ciil-spokencorpus.net
LDC-IL http://www.ldcil.org/

ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಕನ್ನಡದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ೨೦೧೧ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೧೭ರಂದು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಯಿತು.

 

 

 
 

ಮುಖಪುಟ     ಪುಟದ ಮೊದಲಿಗೆ
  Central Institute of Indian Languages
Department of Higher Education,Language Bureau
Ministry of Human Resource Development
Government of India
Manasagangothri, Hunsur Road, Mysore 570006
Tel: (0821) 2515820 (Director)
Reception/PABX : (0821) 2345000
Fax: (0821) 2515032 (Off)
 
Copyright © 2011. Central Institute of Indian Languages. All rights reserved worldwide.