ಪಾರಂಪರಿಕ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯ ಆಕರಗಳು
ಅಶ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಛಂದಸ್ಸಾರ
ಛಂದೋಂಬುಧಿ ಗಜಾಷ್ಟಕ
ಜನವಶ್ಯ ಜಾತಕತಿಲಕ
ಪ್ರಾಚೀನ ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಷಾಭೂಷಣ
ಕರ್ನಾಟಕ ಶಬ್ದಾನುಶಾಸನ ಕವಿಜಿಹ್ವಾಬಂಧನ
ಕವಿರಾಜಮಾರ್ಗ ಕಾವ್ಯಾವಲೋಕನ
ಖಗೇಂದ್ರಮಣಿದರ್ಪಣ ಲೋಕೋಪಕಾರ
ಮದನತಿಲಕ ಭಾಸ್ಕರಾಚಾರ್ಯ
ಕನ್ನಡದ ಸಂಕಲನ ಗ್ರಂಥಗಳು ಗೋವೈದ್ಯ
ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯಮೀಮಾಂಸೆ ಕನ್ನಡ ಛಂದಸ್ಸು
ನಂದಿ ಛಂದೋರ್ಣವ ಕೆಲವು ಅಪರೂಪದ ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳು
ರಸರತ್ನಾಕರ ಸಕಲ ವೈದ್ಯಸಂಹಿತ ಸಾರಾರ್ಣವ
ಶಬ್ದಮಣಿದರ್ಪಣ ಶಿವತತ್ವ ರತ್ನಾಕರ
ಸೂಪಶಾಸ್ತ್ರ ಉದಯಾದಿತ್ಯಾಲಂಕಾರ
ವಿಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ - ಮಿತಾಕ್ಷರ ವ್ಯವಹಾರ ಗಣಿತ- ರಾಜಾದಿತ್ಯ

ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಕನ್ನಡದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ೨೦೧೧ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೧೭ರಂದು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಯಿತು.

 

 

 
 

ಮುಖಪುಟ     ಪುಟದ ಮೊದಲಿಗೆ
  Central Institute of Indian Languages
Department of Higher Education,Language Bureau
Ministry of Human Resource Development
Government of India
Manasagangothri, Hunsur Road, Mysore 570006
Tel: (0821) 2515820 (Director)
Reception/PABX : (0821) 2345000
Fax: (0821) 2515032 (Off)
 
Copyright © 2011. Central Institute of Indian Languages. All rights reserved worldwide.