ಪಠ್ಯಗಳು
೧.ಅಜಿತ ತೀರ್ಥಂಕರ ಪುರಾಣ ೨.ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನ ಸಂಪುಟ
೩.ಅನಂತನಾಥ ಪುರಾಣ ೪.ಅನುಭವಾಂಮೃತ
೫.ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನಗಳು ೬.ಛಂದೊಂಬುಧಿ
೭.ಚೆನ್ನ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನಗಳು ೮.ಹರಿಹರನ ರಗಳೆಗಳು
೯.ಜಗನ್ನಾಥವಿಜಯಂ ೧೦.ಕನ್ನಡ ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ
೧೧.ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಷಾಭೂಷಣ ೧೨.ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನ ಕರ್ನಾಟ ಭಾರತ ಕಥಾಮಂಜರಿ
೧೩.ಕುಮುದೇಂದು ರಾಮಾಯಣ ೧೪.ಮಲ್ಲಿನಾಥ ಪುರಾಣಂ
೧೫.ನಿಜಗುಣರ ಸಮಗ್ರ ಕೃತಿಗಳು ೧೬.ಆದಿಪುರಾಣ
೧೭.ಪಂಪಭಾರತ ೧೮.ರನ್ನ ಸಂಪುಟ
೧೯.ಸಂಕೀರ್ಣ ವಚನ ಸಂಪುಟ ೧ ೨೦.ಸಂಕೀರ್ಣ ವಚನ ಸಂಪುಟ ೨
೨೧.ಸಂಕೀರ್ಣ ವಚನ ಸಂಪುಟ ೩ ೨೨.ಸಂಕೀರ್ಣ ವಚನ ಸಂಪುಟ ೪
೨೩.ಸಂಕೀರ್ಣ ವಚನ ಸಂಪುಟ ೫ ೨೪.ಸಂಕೀರ್ಣ ವಚನ ಸಂಪುಟ ೬
೨೫.ಸಂಕೀರ್ಣ ವಚನ ಸಂಪುಟ ೭ ೨೬.ಸಂಕೀರ್ಣ ವಚನ ಸಂಪುಟ ೮
೨೭.ಸಂಕೀರ್ಣ ವಚನ ಸಂಪುಟ ೯ ೨೮.ಶಬ್ದಮಣಿದರ್ಪಣ
೨೯.ಶಿವಶರಣೆಯರ ವಚನ ಸಂಪುಟ ೩೦.ಶ್ರೀರಾಮಾಶ್ವಮೇಧಂ
೩೧.ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ್ವರ ವಚನ ಸಂಪುಟ ೩೨.ತೊರವೆ ರಾಮಾಯಣ
೩೩.ವಡ್ಡಾರಾಧನೆ ೩೪.ಎಲ್ಲ ಪುರಾತನ ವಚನಗಳು ೧
೩೫.ಎಲ್ಲ ಪುರಾತನ ವಚನಗಳು ೨ ೩೬.ಎಲ್ಲ ಪುರಾತನ ವಚನಗಳು ೩
೩೭.ಯಶೋಧರ ಚರಿತೆ

ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಕನ್ನಡದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ೨೦೧೧ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೧೭ರಂದು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಯಿತು.

 

 

 
 

ಮುಖಪುಟ     ಪುಟದ ಮೊದಲಿಗೆ
  Central Institute of Indian Languages
Department of Higher Education,Language Bureau
Ministry of Human Resource Development
Government of India
Manasagangothri, Hunsur Road, Mysore 570006
Tel: (0821) 2515820 (Director)
Reception/PABX : (0821) 2345000
Fax: (0821) 2515032 (Off)
 
Copyright © 2011. Central Institute of Indian Languages. All rights reserved worldwide.