ಕಾವೇರಿಯಿಂದಮಾ ಗೋದಾವ
ರಿವರಮಿರ್ದ ನಾಡದಾ ಕನ್ನಡದೊಳ್|
ಭಾವಿಸಿದ ಜನಪದಂ ವಸು
ಧಾವಳಯವಿಲೀನವಿಶದವಿಷಯವಿಶೇಷಂ||
ಸಾಧುಗೆ ಸಾಧು ಮಾಧುರ್ಯಂಗೆ ಮಾಧುರ್ಯಂ
ಬಾಧಿಪ್ಪ ಕಲಿಗೆ ಕಲಿಯುಗ ವಿಪರೀತನ್
ಮಾಧವನೀತನ್ ಪೆರನಲ್ಲ.

The Centre of Excellence for Studies in Classical Kannada was Inaugurated on 17th December, 2011

 

 

 
 

HOME     Top
  Central Institute of Indian Languages
Department of Higher Education,Language Bureau
Ministry of Human Resource Development
Government of India
Manasagangothri, Hunsur Road, Mysore 570006
Tel: (0821) 2515820 (Director)
Reception/PABX : (0821) 2345000
Fax: (0821) 2515032 (Off)
 
Copyright © 2011. Central Institute of Indian Languages. All rights reserved worldwide.