ಪಠ್ಯಗಳು
೧.ಅಜಿತ ತೀರ್ಥಂಕರ ಪುರಾಣ
ಪ್ರಥಮಾಶ್ವಾಸಂ ದ್ವಿತೀಯಾಶ್ವಾಸಂ
ತೃತೀಯಾಶ್ವಾಸಂ ಚತುರ್ಥಾಶ್ವಾಸಂ
ಪಂಚಮಾಶ್ವಾಸಂ ಷಷ್ಠಾಶ್ವಾಸಂ
ಸಪ್ತಮಾಶ್ವಾಸಂ ಅಷ್ಟಮಶ್ವಾಸಂ
ನವಮಾಶ್ವಾಸಂ ದಶಮಾಶ್ವಾಸಂ
ಏಕಾದಶಾಶ್ವಾಸಂ ದ್ವಾದಶಾಶ್ವಾಸಂ

ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಕನ್ನಡದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ೨೦೧೧ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೧೭ರಂದು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಯಿತು.

 

 

 
 

ಮುಖಪುಟ     ಪುಟದ ಮೊದಲಿಗೆ
  Central Institute of Indian Languages
Department of Higher Education,Language Bureau
Ministry of Human Resource Development
Government of India
Manasagangothri, Hunsur Road, Mysore 570006
Tel: (0821) 2515820 (Director)
Reception/PABX : (0821) 2345000
Fax: (0821) 2515032 (Off)
 
Copyright © 2011. Central Institute of Indian Languages. All rights reserved worldwide.